કાલે શેરડી ખાતા ખાતા એક સરસ વિચાર

કાલે શેરડી
ખાતા ખાતા એક સરસ વિચાર ????આવ્યો કે,

સજ્જન વ્યક્તિ ???????? સાથે ની મિત્રતા ???? શેરડી સમાન હોય છે,
આપણે તેને ગમે તેટલી નીચોવી લઈએ તેમાંથી માત્ર મીઠાશ જ નીકળતી રહે છે ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *